DSC04690.JPG 
    

Kiki 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

IMG_1490.JPG 
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

DSC04686-1.jpg 
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

DSC04685.JPG 
    

Kiki 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

DSC04680-1.jpg 
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

IMG_0769.JPG 
    

Kiki 發表在 痞客邦 留言(16) 人氣()

IMG_1122.JPG     

Kiki 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

IMG_1166.JPG 
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

IMG_1113-1.jpg 
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

DSC04661-1.jpg 
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

IMG_0861-1.jpg 
    

Kiki 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

DSC04658.JPG 
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

DSC04657.JPG 
    

Kiki 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

    這幾天的午後大雷雨, 讓我對於身為母親該做的份際, 產生疑問, 不知道自己該做到怎樣的狀況才對 ?

Kiki 發表在 痞客邦 留言(16) 人氣()

DSC04635.JPG 
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

DSC04628.JPG 
    

Kiki 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

DSC04590.JPG 
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

IMG_0778.JPG 
    

Kiki 發表在 痞客邦 留言(15) 人氣()